Roav là thương hiệu mới của Anker về phụ kiện trên ô tô.